Licencja

 1. Postanowienia ogólne:
  1.1. Niniejsza licencja jest powiązana z multimedialnym kursem, który został zakupiony przez konsumenta (licencjobiorcę) za pośrednictwem dostępnych kanałów sprzedaży wysyłkowej sklepu Keylight.
  1.2. Licencja użytkowania reguluje prawa i ograniczenia licencjobiorcy, jak i stanowi wiążącą prawnie umowę pomiędzy licencjobiorcą i firmą Keylight Kopciowski Krzysztof (licencjodawcą).
  1.3. Kursy multimedialne podlegają ochronie przewidzianej w: ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), postanowieniach umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. Dysponentem autorskich praw majątkowych jest licencjodawca.
  1.4. Licencjodawca nie odpowiada za szkody, które są wynikiem działań licencjobiorcy w toku korzystania z niniejszego kursu multimedialnego i za rezultaty, które nie są zgodne z jego oczekiwaniami.
  1.5. Keylight zapewnia, że żaden składnik niniejszego kursu multimedialnego nie modyfikuje w żaden sposób konfiguracji i plików systemowych komputera licencjobiorcy oraz nie są instalowane żadne składniki bez jego świadomości.
 1. Licencjobiorca może:
  2.1. Wykonać kopię bezpieczeństwa kursu do osobistego użytku, którą należy odpowiednio opisać w celu jednoznacznej identyfikacji z wydawcą Keylight (tytuł, nazwa wydawcy i informację: „kopia bezpieczeństwa”).
 1. Licencjobiorcy zabrania się:
  3.1. Powielania kursu multimedialnego i jego składników w celu czerpania korzyści majątkowych.
  3.2. Rozpowszechniania kursu w internetowych kanałach wymiany plików; umieszczania kursu w publicznych chmurach i firmowych sieciach lokalnych.
  3.3. Edycji (w tym powtórnej kompresji), oraz zmiany nazw plików audio/wideo; wyodrębniania składników i jakiejkolwiek modyfikacji kursu multimedialnego, który funkcjonuje jako zintegrowane dzieło.
 1. Postanowienia końcowe:
  4.1. Licencja przestaje obowiązywać licencjobiorcę w związku z całkowitym zniszczeniem kursu multimedialnego w stopniu uniemożliwiającym poprawne korzystanie z jakiegokolwiek jego składnika lub w sytuacji o której mowa w pkt. 2.3.
  4.2. W razie wątpliwości co do sposobu użytkowania kursu multimedialnego, jak i ustaleń niniejszej licencji, licencjobiorca zobowiązany jest zwrócić się z zapytaniem do licencjodawcy za pomocą dostępnych kanałów kontaktu na stronie internetowej firmy (www.keylight.com.pl).