Licencja

Licencja użytkownika kursu multimedialnego v. 1.1

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza licencja jest powiązana z multimedialnym kursem, który został zakupiony przez użytkownika (licencjobiorcę) za pośrednictwem dostępnych kanałów sprzedaży wysyłkowej sklepu Keylight.

1.2. Licencja użytkowania reguluje prawa i ograniczenia licencjobiorcy, jak i stanowi wiążącą prawnie umowę pomiędzy licencjobiorcą i firmą Keylight Kopciowski Krzysztof (licencjodawcą).

1.3. Kursy multimedialne podlegają ochronie przewidzianej w: ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), postanowieniach umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. Dysponentem autorskich praw majątkowych jest licencjodawca.

1.4. Licencjodawca nie odpowiada za szkody, które są wynikiem działań licencjobiorcy w toku korzystania z niniejszego kursu multimedialnego i za rezultaty, które nie są zgodne z jego oczekiwaniami.

1.5. Keylight zapewnia, że żaden składnik niniejszego kursu multimedialnego, nie modyfikuje w żaden sposób konfiguracji i plików systemowych komputera licencjobiorcy oraz nie są instalowane żadne składniki bez jego świadomości.

2. Licencjobiorca może:

2.1. Użytkować niniejszy kurs multimedialny na pojedynczym stanowisku komputerowym, wiąże się to z odtwarzaniem nośnika w napędzie optycznym, jak i kopiowaniem plików na dysk twardy komputera.

2.2. Wykonać jedną kopię bezpieczeństwa płyty DVD do osobistego użytku, którą należy odpowiednio opisać w celu jednoznacznej identyfikacji i jej powiązania z oryginałem (należy nanieść tytuł, nazwę firmy (Keylight) i informację: „kopia bezpieczeństwa”).

2.3. Licencjobiorca ma prawo przekazać kurs multimedialny wraz z licencją użytkowania innemu użytkownikowi, co wiąże się z odstąpieniem od niniejszej licencji, która zostaje przeniesiona na kolejnego użytkownika.

2.3.1. Przekazanie licencji wraz z kursem multimedialnym zobowiązuje licencjobiorcę do usunięcia wszystkich składników kursu multimedialnego z komputera, na którym kurs multimedialny był używany oraz do zniszczenia kopii bezpieczeństwa, o której mowa w pkt. 2.2.

2.3.2. Licencjobiorca jest zobowiązany do przekazania osobie nabywającej kompletnego kursu multimedialnego i wszystkich jego składników.

3. Licencjobiorcy zabrania się:

3.1. Kopiowania kursu multimedialnego jak i jego składników na więcej niż jedno stanowisko komputerowe naraz.

3.2. Powielania kursu multimedialnego i jego składników w celu czerpania korzyści majątkowych.

3.3. Rozpowszechniania kursu w internetowych kanałach wymiany plików; umieszczania kursu w publicznych chmurach i firmowych sieciach lokalnych.

3.4. Edycji (w tym powtórnej kompresji), oraz zmiany nazw plików audio/wideo; wyodrębniania składników i jakiejkolwiek modyfikacji kursu multimedialnego, który funkcjonuje jako zintegrowane dzieło.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Licencja przestaje obowiązywać licencjobiorcę w związku z całkowitym zniszczeniem kursu multimedialnego w stopniu uniemożliwiającym poprawne korzystanie z jakiegokolwiek jego składnika lub w sytuacji o której mowa w pkt. 2.3.

4.2. W razie wątpliwości co do sposobu użytkowania kursu multimedialnego, jak i ustaleń niniejszej licencji, licencjobiorca zobowiązany jest zwrócić się z zapytaniem do licencjodawcy za pomocą dostępnych kanałów kontaktu na stronie internetowej firmy (www.keylight.com.pl).